Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez GRUPA S.O.S.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), które wprowadza nowe wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności w zakresie obowiązku informacyjnego względem osób, których dane dotyczą, oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych informujemy co następuje:

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Posiadamy Państwa dane osobowe, ponieważ kontaktowaliśmy się z Państwem w sprawie złożenia oferty na usługi jakie świadczy GRUPA S.O.S., albo Państwo kontaktowali się z nami w sprawie świadczenia usług, albo Państwa firma jest już naszym kontrahentem. Posiadamy także dane osobowe osób biorących udział w procesach rekrutacji oraz osób u nas zatrudnionych.

Jakie dane osobowe posiadamy?

Są to dane osobowe jakie podali nam Państwo w związku z procesem ofertowania, realizacji usługi, rekrutacji bądź zatrudnienia.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Jeżeli są już Państwo naszym kontrahentem albo pracownikiem to administratorem Państwa danych osobowych jest spółka z GRUPY S.O.S. realizująca usługę lub będąca pracodawcą. Jej szczegółowe dane znajdziecie Państwo w zawartej z nami umowie. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach ofertowania usług jest:

S.O.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. B. Głowackiego 24, 30-085 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000491853 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 123016750, NIP: 6772378960

Tel. 12 357 22 24, mail: rodo@grupa.sos.pl

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym RODO tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajową Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych i zapewniamy, że posiadane przez nas dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane osobowe dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe, a w razie potrzeby uaktualniane lub korygowane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane osobowe dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Nie profilujemy danych osobowych, oraz nie przekazujemy ich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
 • w celu nawiązania współpracy,
 • w celu rekrutacji i zatrudnienia,
 • w celu zawarcia i wykonywania umowy,
 • w celu rozliczenia umowy,
 • w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i/lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji/kontaktu w tym zakresie,
 • w celu kontaktu w sprawie usług świadczonych przez GRUPA S.O.S.
 • w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń.
Jaka jest podstawa przetwarzania danych osobowych przez GRUPA S.O.S.?
 • niezbędność do wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
 • inny prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing produktów i usług Administratora, obrona przed potencjalnymi roszczeniami, kierowanie roszczeń)
Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
 • Dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy są przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub tak długo jak wymagają tego przepisy prawa.
 • Dane osobowe zebrane bądź pozyskane w innych uzasadnionych celach przetwarzane są do momentu osiągnięcia celu w jakim są przetwarzane lub tak długo jak wymagają tego przepisy prawa.
Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych w tym prawo uzyskania ich kopii,
 • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda),
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.