Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez GRUPA S.O.S.

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), które wprowadza nowe wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, w  tym w szczególności w zakresie obowiązku informacyjnego względem osób, których dane dotyczą, oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych informujemy co następuje:

 1. Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Posiadamy Państwa dane osobowe, ponieważ kontaktowaliśmy się z Państwem w sprawie złożenia oferty na usługi jakie świadczy GRUPA S.O.S., albo Państwo kontaktowali się z nami w sprawie świadczenia usług, albo Państwa firma jest już naszym kontrahentem. Przetwarzamy także dane osobowe osób biorących udział w procesach rekrutacji, osób u nas zatrudnionych. Przetwarzamy  dane osób zatrudnionych u naszych kontrahentów, osób współpracujących z naszymi kontrahentami ich klientów, osób wpółpracujących z nimi oraz odwiedzających - w ramach zawartych i realizowanych kontraktów.

 1. Jakie dane osobowe posiadamy?

Są to dane osobowe jakie podali nam Państwo w związku z procesem ofertowania, realizacji usługi, rekrutacji bądź zatrudnienia.

 1.  Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Jeżeli są już Państwo naszym kontrahentem, osobą współpracującą z naszym kontrahentem lub go odwiedzajacą,  albo jego pracownikiem to administratorem Państwa danych osobowych jest spółka z GRUPY S.O.S.  realizująca usługę lub będąca pracodawcą. Administratorem danych osobowych przetwarzanych  w ramach ofertowania usług jest:

 

S.O.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bartosza Głowackiego 24, 30-085 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000491853 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 123016750, NIP: 6772378960

 

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie lub mailem:

Tel. 12 357 22 24, mail: rodo@grupa.sos.pl

 

 1. Jak przetwarzamy dane osobowe?

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym RODO tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajową Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.  

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych i zapewniamy, że posiadane przez nas dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane osobowe dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe, a w razie potrzeby uaktualniane lub korygowane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane osobowe dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe   są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Nie profilujemy danych osobowych, oraz nie przekazujemy ich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
 • w celu nawiązania współpracy
 • w celu rekrutacji i zatrudnienia
 • w celu zawarcia i wykonywania umowy
 • w celu rozliczenia umowy
 • w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i/lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji/kontaktu w tym zakresie
 • w celu kontaktu w sprawie usług świadczonych przez GRUPA S.O.S.
 • w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń

 

 1. Jaka jest podstawa przetwarzania danych osobowych przez GRUPA S.O.S.?
 • niezbędność do wykonania zawartej  umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora
 • inny prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing produktów i usług Administratora, obrona przed potencjalnymi roszczeniami, kierowanie roszczeń)

 

 1. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
 • dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy są przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub tak długo jak wymagają tego przepisy prawa
 • dane osobowe zebrane bądź pozyskane w innych uzasadnionych celach  przetwarzane są do momentu osiągnięcia celu w jakim są przetwarzane lub tak długo jak wymagają tego przepisy prawa

 

 1. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo do:
 

 • dostępu do swoich danych osobowych w tym prawo uzyskania ich kopii
 • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda)
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych