2019-10-20

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacja dla pracowników Grupy S.O.S.

Szanowni Państwo

 

Z dniem 1.07.2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 04.10.2018 r. , o   Pracowniczych Planach Kapitałowych  (dalej zwana PPK).

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz Państwem.

Środki pracownicze na rzecz PPK będą potrącane z wynagrodzeń pracowników  począwszy od listopada 2019 r. i przekazywane do instytucji zarządzającej z którą Grupa S.O.S., zgodnie z wymaganiami ustawy, zawarła umowę.

Należy pamiętać,  że:

 

  • uczestnictwo pracownika w PPK  nie jest obowiązkowe, ale każdy pracownik przystępuje do niego automatycznie chyba, że  złoży rezygnację. Aby zrezygnować należy złożyć u pracodawcy stosowną DEKLARACJĘ. Deklaracja dostępna jest w dziale kadr.
  • pracownicy którzy złożyli deklarację o odstąpieniu muszą  co 4 lata (w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku ) ponownie złożyć deklarację o rezygnacji, w przeciwnym wypadku zostaną automatycznie przypisani do PPK (art. 23 ust. 6)
  • osoby które w dniu zawarcia przez pracodawcę  umowy z Instytucją Zarządzającą będą miały skończone 55 lat a nie ukończyły 70 roku życia,  nie są  automatycznie przypisywane do PPK, ale mogą przystąpić do programu (art. 15 ust. 2 ustawy) składając stosowny wniosek w dziale kadr,  
  • istnieje możliwość zadeklarowania wpłaty dodatkowej na fundusz, aby tego dokonać należy złożyć stosowny wniosek w dziale kadr,
  • możliwe jest obniżenie wpłaty podstawowej potrącanej z wypłaty pracownika (art. 27 ust. 4 ustawy), jeśli wynagrodzenie pracownika z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, aby tego dokonać należy złożyć stosowną deklarację dostępną w dziale kadr,
  • istnieje możliwość  dokonywania wypłat transferowych środków zgromadzonych przez pracowników w ramach PPK w przypadku zmiany pracodawcy bądź instytucji finansowej u pracodawcy (art. 19 ust. 2 ustawy).

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu Pracowniczych Planów Kapitałowych można znaleźć w materiałach informacyjnych dostępnych u koordynatorów, a także  na stronie internetowej:

 

https://www.mojeppk.pl