2019-07-12

Pracownicze Plany Kapitałowe w Grupie S.O.S. - informacja dla pracowników

Szanowni Państwo – pracownicy Grupy S.O.S.

 

Z dniem 1.07.2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 04.10.2018 r. , o   Pracowniczych Planach Kapitałowych  (dalej  PPK).

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem

Na mocy przepisów ustawy w dniach 15.07.2019–31.07.2019 będzie przeprowadzony wybór reprezentacji pracowników, której zadaniem będzie wybór INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ środkami finansowymi pracowników pobieranych z ich wynagrodzeń na poczet przyszłych dodatkowych emerytur. Zgłoszenia kandydatur odbywa się w formie elektronicznej.  W celu zgłoszenia kandydata, należy przesyłać na adres mailowy ppk@grupa.sos.pl.  zgłoszenie kandydata podając jego imię, nazwisko oraz spółkę w której jest zatrudniony. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 18.07.2019 r.  

 

  Środki pracownicze będą potrącane z wynagrodzeń począwszy od listopada 2019 r.

 

Należy pamiętać,  że:

 

  • uczestnictwo pracownika w PPK  nie jest obowiązkowe, ale każdy pracownik przystępuje do niego automatycznie chyba, że  złoży rezygnację. Aby zrezygnować należy złożyć u pracodawcy stosowną deklarację. Deklaracje będą dostępne w dziale kadr oraz bezpośrednio u koordynatorów,
  • pracownicy którzy złożyli deklarację o odstąpieniu co 4 lata (w terminie do ostatniego dnia lutego 2020 r) jeśli nadal nie chcą uczestniczyć w PPK muszą ponownie złożyć deklarację o rezygnacji, w przeciwnym wypadku zostaną automatycznie przypisani do PPK (art. 23 ust. 6)
  • osoby które w dniu zawarcia przez pracodawcę  umowy z Instytucją Zarządzającą będą miały skończone 55 lat a nie ukończyły 70 roku życia,  nie są  automatycznie przypisywane do PPK, ale mogą przystąpić do programu (art. 15 ust. 2 ustawy) składając stosowny wniosek w dziale kadr,  
  • istnieje możliwość zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz możliwości obniżenia wpłaty podstawowej (art. 27 ust. 4 ustawy), jeśli wynagrodzenie pracownika z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • istnieje możliwość  dokonywania wypłat transferowych środków zgromadzonych przez pracowników w ramach PPK w przypadku zmiany pracodawcy bądź instytucji finansowej u pracodawcy (art. 19 ust. 2 ustawy)

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu Pracowniczych Planów Kapitałowych można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.mojeppk.pl