Standardowy zakres usług agencji ochrony

Kategoria: Blog

ochroniarz

Zadaniem profesjonalnej agencji ochrony jest nadzór nad mieniem oraz osobami przebywającymi na terenie objętym ochroną. Warto pamiętać jednak, że zakres ochrony może różnić się w zależności od tego, z jaką firmą podejmiemy współpracę.

Jaki może być zakres usług agencji ochrony?

Agencja ochrony powinna zapewniać ochronę w zakresie jak najbardziej dopasowanym do potrzeb danego podmiotu. Bardzo ważne jest zatem, aby przed podpisaniem finalnej umowy z firmą ochroniarską, przedstawiła nam ona dokładny plan swoich działań.

Najczęściej w skład ochrony mienia wchodzi:

  • wstępne przygotowanie planu ochrony obiektu z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych zagrożeń i niebezpieczeństw, a także możliwości zabezpieczenia obiektu
  • opracowanie niezbędnych procedur związanych z obowiązkami pracowników ochrony, podejmowanymi interwencjami i incydentami, a także prowadzeniem ewidencji
  • wyposażenie pracowników ochrony w odpowiednie umundurowanie i sprzęt niezbędny do profesjonalnej realizacji zadań
  • stały nadzór nad pracownikami ochrony i stanem bezpieczeństwa realizowany przez wyznaczonych pracowników agencji
  • stosowane monitorowanie zadań patrolowych z zastosowaniem odpowiednich elektronicznych systemów kontroli obchodów (np. Active Guard)

Umowa z agencją ochrony

Szczególne znaczenie ma umowa, jaką zawieramy z wybraną agencją ochrony. W niej powinny znajdować się wszystkie ustalenia poczynione z daną firmą ochroniarską. Standardowa umowa zawiera przede wszystkim: cenę usługi, rodzaj chronionego obiektu, harmonogram pracy pracowników ochrony oraz szczegółowy zakres ich obowiązków w trakcie pełnienia służby, okres na który wystawiono umowę, okres wypowiedzenia umowy, kary umowne za niewywiązanie się lub nienależyte wywiązanie się z umowy.

Warto dodać, że wybór odpowiedniej agencji ochrony oraz szczegółowe określenie jej zadań ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa naszego mienia. Warto zatem odpowiednio się do tego przygotować, a przede wszystkim skorzystać z usług specjalistów, którzy doskonale znają się na swoim fachu.